div class="sfsi_footerLnk" display: none

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Úvod:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou určeny pro službu Delidace nabízené na internetových stránkách www.delid.cz (dále jen „Internetové stránky“), přičemž poskytovatelem služby Delidace a zároveň provozovatelem uvedených internetových stránek je Tereza Miklová, IČ: 06811680, se sídlem Schweitzerova 77/55, 779 00 Olomouc, zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Živnostenského úřadu v Olomouci (dále jen „Provozovatel“).

2. vymezení pojmů:

Certifikát – certifikát prokazující provedení odborné Delidace Provozovatelem, který Zákazník obdrží společně s delidovaným Procesorem. Certifikát slouží také jako doklad pro případnou reklamaci Zákazníka.

Delidace – postup zahrnující zejména sundání tzv. IHS (tepelného rozvaděče) přenášející teplo z pouzdra procesoru do chladiče, očištění starého lepidla, izolace kontaktů, aplikaci teplovodivé pasty, zalepení IHS zpět na PCB (Printed Circuit Board) s procesorem a otestování teplot, přičemž konkrétní postup může zahrnovat další úkony nebo se může lišit v závislosti na zvoleném typu Delidace.

Informační e-mail – obsahuje sdělení Provozovatele, zda byl Procesor během přepravy poškozen a zda je Procesor vhodný k Delidaci. Dále obsahuje předpokládanou časovou náročnost Delidace.

Cena – cena uvedená u jednotlivých typů Delidace zahrnující náklady na zpětné zaslání delidovaného Procesoru Zákazníkovi.

Objednávka – nabídka Zákazníka k uzavření smlouvy o dílo učiněná Provozovateli formou Objednávkového formuláře.

Objednávkový formulář – formulář pro Zákazníka, který mu umožní závazně objednat Delidaci. Formulář obsahuje zejména jméno a příjmení Zákazníka, jeho adresu a kontakt (telefonní číslo, e-mail). Objednávkový formulář dále obsahuje popis Procesoru Zákazníka – jeho typ, stáří a sériové číslo včetně informace o tom, zda byl již daný Procesor delidován a informaci, zda má Zákazník zájem o Přetaktování Procesoru. Ke stažení zde.

Osobní údaje – za osobní údaje se považují zejména jméno a příjmení, adresa, datum narození/rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis Zákazníka. Jedná se o informace, které Zákazník poskytl v rámci Objednávky.

Podnikatel – osoba, která není spotřebitelem. Jedná se o toho, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; dále osoba uzavírající smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností a nakonec osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Procesor – centrální procesorová jednotka poskytnutá Zákazníkem k Delidaci.

Přetaktování – systematicky cílená činnost zaměřená na zvýšení pracovní frekvence Procesoru, či Grafické karty nebo Operačních pamětí.

Reklamační formulář – formulář pro uplatnění reklamace Zákazníka, ve kterém uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Testovací spuštění – 3-5 testovacích spuštění provedených Provozovatelem pro ověření Delidace, která budou zaznamenána v Testovacím protokolu.

Testovací protokol – protokol výsledků Testovacích spuštění, které obdrží Zákazník společně s delidovaným Procesorem.

Zákazník – spotřebitel nebo podnikatel podle občanského zákoníku, který objedná Delidaci na těchto internetových stránkách a který se zavazuje dodržet tyto VOP.

Express – garance odeslání objednávky zpět k Zákazníkovi v pracovní den následující po dni převzetí balíku Provozovatelem od kurýrní služby

II. Postup

1. Objednávka

Zákazník objedná Delidaci podle svého výběru a zašle Provozovateli závaznou Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře. Zákazník odešle Procesor Provozovateli bezprostředně po odeslání Objednávky, nejpozději do patnácti (15) dní po odeslání Objednávky.

Zákazník je povinen zaslat Procesor způsobem a za podmínek uvedených
v čl. 4 těchto VOP. Provozovatel je oprávněn Procesor k Delidaci nepřijmout, pokud Zákazník nesplní uvedené podmínky přepravy.

2. Informování Zákazníka

Na základě přijaté Objednávky informuje Provozovatel Zákazníka o možnostech Delidace na daném Procesoru prostřednictvím Informačního e-mailu, a to do pěti (5) dní od doručení Procesoru Provozovateli. Provozovatel v daném Informačním e-mailu oznámí Zákazníkovi, zda je možné Delidaci provést a za jakých podmínek včetně možnosti provedení Přetaktování. Provozovatel dále upozorní Zákazníka na rizika provedení Delidace v případě, kdy by Procesor nebyl k Delidaci vhodný.

V rámci Informačního e-mailu bude Provozovatelem odhadnuta časová náročnost Delidace.

Ve lhůtě pro zaslání Informačního e-mailu je Provozovatel oprávněn s uvedením důvodu nebo bez něj provedení Delidace odmítnout.

3. Souhlas Zákazníka

V případě, kdy by Procesor nebyl k Delidaci vhodný, Zákazník v návaznosti na doručený Infomační e-mail stejnou cestou odpoví, zda s uvedeným provedením Delidace souhlasí, tj. odešle Provozovateli Souhlasný e-mail. Dá-li Zákazník k Delidaci souhlas i přes informování o nevhodnosti Delidace či možném riziku poškození Procesoru, bere tím na vědomí, že Provozovatel nenese v takovém případě odpovědnost za případné vadné provedení Delidace nebo poškození Procesoru.

4. Provedení Delidace

Provozovatel provede Delidaci dle svého nejlepšího vědomí a s potřebnou odborností. Po Delidaci provede Provozovatel Testovací spuštění, která ověří správnost Delidace. Výsledky Testovacích spuštění budou zaznamenány v Testovacím protokolu, který Provozovatel zašle společně s delidovaným Procesorem Zákazníkovi.

Provozovatel se zavazuje provést v rámci Delidace také službu Přetaktování Procesoru, projevil-li Zákazník v Objednávkovém formuláři o ni zájem.

4. Zaslání procesoru Zákazníkovi

Provozovatel je povinen zaslat Zákazníkovi delidovaný Procesor nejdříve po splnění platební povinnosti Zákazníka podle čl. 3 těchto VOP, a to bez ohledu na to, zda k zaplacení faktury došlo před nebo po její splatnosti. Provozovatel má k delidovanému Procesoru zadržovací právo do té doby, než dojde k plnému zaplacení Ceny dle těchto VOP. O odeslání Procesoru Zákazníkovi informuje Provozovatel Zákazníka prostřednictvím e-mailu.

III. Platba

1. Cena

Cena uvedená v českých korunách (Kč) je stanovena u jednotlivých typů Delidace zveřejněných na internetové stránce (dále jen „Cena“). Uvedená Cena bude navýšena o náklady na zpětnou dopravu vzhledem k modelu Procesoru a vybranému způsobu dopravy.

2. Způsob platby

Platba Ceny v českých korunách probíhá pouze bezhotovostním způsobem, a to bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, č. ú. [1129780014/3030] vedený u [Airbank a.s.].

3. DPH

Provozovatel není plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Stane-li se Provozovatel plátcem DPH v uvedeném smyslu, bude o tom zákazník předem informován přinejmenším uvedením údaje o výši DPH v nabídce na Internetových stránkách.

4. Faktura

Platba Ceny bude probíhat na základě faktury, která bude vystavena po doručení závazné Objednávky Provozovateli. Na faktuře bude uvedena konečná Cena včetně nákladů na zpětnou dopravu delidovaného Procesoru k Zákazníkovi.

Faktura je splatná do čtrnácti (14) dní po obdržení Zákazníkem na jeho uvedenou e-mailovou adresu. Faktura je zaplacena k okamžiku připsání peněz na bankovní účet Provozovatele.

Nezaplatí-li Zákazník fakturu ve lhůtě čtrnácti (14) dní od obdržení, náleží Provozovateli zákonný úrok z prodlení za každý den, kdy nebyla faktura zaplacena.

Případnou reklamaci faktury je nutno provést elektronicky e-mailem nebo korespondenčně prostřednictví pošty s přezkoumatelným odůvodněním, a to ve lhůtě splatnosti. Nebyla-li reklamace provedena včas či řádně, má se za to, že Zákazník fakturu schválil a zavázal se na jejím základě plnit.

5. Vrácení Ceny

Zákazník má právo na vrácení zaplacené Ceny pouze v případě odstoupení podle čl. 5 těchto VOP.

Bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem bude v případě nutnosti vrácení Cena vrácena Cena pouze v měně, která je uvedena na faktuře (tj. v českých korunách), a to ve výši uvedené na faktuře. Cena bude vrácena bezhotovostním způsobem na sdělený bankovní účet Zákazníka.

Provozovatel se zavazuje vrátit Cenu bezprostředně po účinném odstoupení od Objednávky, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dní po účinném odstoupení; věta první předcházejícího odstavce tím není dotčena.

IV. Dodací podmínky

Způsob přepravy Procesoru k Provozovateli

Zákazník má povinnost zaslat Procesor Provozovateli prostřednictvím České pošty, či jedné ze soukromých přepravních společností oficiálně působících v České republice a/nebo na Slovensku, nebo jej osobně předat Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za změny cen přepravy u jednotlivých přepravních společností.

Procesor musí být přepravován v pevné, uzavřené a neporušené krabici, která bude řádně zabalená v obalovém materiálu. Na krabici musí být vyznačeno „křehké“ nebo jiné obdobné označení upozorňující na vyšší riziko rozbití Procesoru a nutnost zvláštní opatrnosti při nakládání s ním. Zákazník si na vlastní náklady zařídí pojištění přepravy, a to v minimální výši pojistné jistiny odpovídající pořizovací ceně Procesoru. Na viditelné místo krabice bude kromě adresy Provozovatele uvedený také jeho telefonní kontakt nebo bude tento kontakt předán přímo pracovníkům přepravní společnosti.

V případě, že Procesor nebude výše uvedeným způsobem doručen, má Provozovatel právo u daného Procesoru odmítnout provedení Delidace a od Objednávky odstoupit.

Způsob přepravy procesoru zpět k Zákazníkovi

Zákazník v rámci Objednávky Delidace volí jeden z níže uvedených způsobů přepravy s níže uvedenými pevnými cenami. Provozovatel k uskutečnění dopravy využívá služeb zprostředkovatele přepravy Uloženka, s. r. o. nebo přímo daných přepravců.

  • Česká pošta

Balík do ruky: Česká pošta obvykle do 24 hodin od předání zajistí doručení po celé ČR k rukám Zákazníka, o jehož doručení bude předem informován prostřednictvím SMS zprávy.
Dopravné: 100,- Kč vč. DPH.

Balík na poštu: Česká pošta obvykle do 24 hodin od předání zajistí doručení Procesoru po celé ČR na dodací poštu Zákazníka, tj. na poštu pod níž spadá jeho v Objednávce poskytnutá adresa. O uložení Procesoru na danou poštu bude Zákazník informován SMS zprávou.
Dopravné: 100,- Kč vč. DPH.

  • DPD

Poskytovatel zásilkových služeb doručující obvykle do 24 hodin od předání po celé ČR. Doručující řidič prostřednictvím SMS informuje Zákazníka o době doručení s časovým rozmezím max. 1 hodina. Dopravné: 100,- Kč vč. DPH.

  • Uloženka

Síť profesionálních výdejních míst, která zajistí možnost Zákazníka si vyzvednout zasílaný Procesor na konkrétním výdejním místě, které Zákazník specifikoval v rámci poznámky k Objednávce. O uložení Procesoru na pobočce Uloženky bude Zákazník informován skrze SMS zprávu.
Dopravné: 50,- Kč vč. DPH. 

Provozovatel předává Procesor přepravci/zprostředkovateli přepravy dostatečně obalen v pevné, uzavřené krabici. Provozovatel od chvíle předání zásilky přepravci/zprostředkovateli neodpovídá za nedodržení či zdržení dodacích lhůt garantovaných přepravci.

V. Odstoupení

Strany berou na vědomí, že Zákazník nemůže odstoupit od sjednané Delidace s výjimkou odstoupení z důvodu vadného plnění, jelikož se jedná o poskytování služby, která jím byla předem schválena a o dodání zboží upraveného podle přání Zákazníka.

Provozovatel má právo odstoupit od Objednávky, nedodržel-li Zákazník způsob přepravy
podle čl. 4 VOP, nedošlo-li k zaplacení Ceny nebo nedodal-li Zákazník Procesor ve lhůtě stanovení v čl. 2a těchto VOP nebo bezprostředně po jejím uplynutí.

Zákazník má právo odstoupit od Objednávky v případě vadného plnění ze strany Provozovatele, které nebylo dostatečně opraveno nebo jehož oprava není možná.

V případě odstoupení má každá ze stran nárok na vrácení již poskytnutého plnění. Odstoupení je účinné v okamžiku písemného doručení druhé straně, přičemž odstoupení je možné druhé straně doručit pouze v písemné formě a listinné podobě (např. poštovní přepravou).

VI. Nebezpečí škody

Provozovatel nese nebezpečí škody způsobené na Procesoru od okamžiku převzetí Procesoru až do chvíle, kdy Provozovatel předá delidovaný Procesor přepravní společnosti ke zpětné přepravě k Zákazníkovi.

Provozovatel nenese nebezpečí škody (tj. neodpovídá za škodu), prokáže-li, že by ke škodě na Procesoru došlo i jinak, např. spočívá-li příčina škody ve skutečnosti, která nastala před převzetí Procesoru Provozovatelem nebo po jeho předání ke zpětné přepravě Zákazníkovi.

VII. Záruka

Zárukou se Provozovatel zavazuje, že delidovaný Procesor bude po dobu dvou (2) let od převzetí způsobilý k danému použití a zachová si vlastnosti a teplotu uvedené v Certifikátu.

Provozovatel společně s delidovaným Procesorem zašle Zákazníkovi Certifikát.

Zákazník je povinen vadu krytou zárukou oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však v délce záruční doby, tj. do uplynutí 2 let od převzetí.

Záruka se nevztahuje na Procesory poškozené v důsledku nedodržení Doporučení
podle čl. 10 těchto VOP. Stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím Procesoru k jinému než obvyklému účelu.

Práva z vadného plnění

Delidace Procesoru je vadná, pokud Procesor v důsledku jejího provedení nemá vlastnosti, k jejichž docílení se Provozovatel zavázal.

Provozovatel nese odpovědnost za vady, které má delidovaný Procesor k okamžiku jeho předání Zákazníkovi. Jedná se o vady zjevné a vady skryté, přičemž Zákazník má právo z vadného plnění i v případě, objeví-li se vada později.

Zjevné vady je Zákazník povinen Provozovateli oznámit ihned po převzetí nebo po prvním použití k jeho obvyklému účelu, a to nejpozději do sedmi (7) dní od převzetí delidovaného Procesoru. Zákazník bere na vědomí, že při převzetí a prvním použití delidovaného Procesoru k obvyklému účelu je povinen vynaložit obvyklou pozornost k poznání zjevných vad. Pozdější oznámení zjevné vady delidovaného Procesoru, nemusí Provozovatel uznat.

Není-li vada zjevná a objeví se až později po převzetí, jedná se o vadu skrytou. Zákazník má povinnost oznámit Provozovateli zjištěné vady bez zbytečného odkladu. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí delidovaného Procesoru Zákazníkem, má se za to, že Procesor byl vadný již v okamžiku převzetí.

Je-li vada odstranitelná, je Provozovatel povinen tuto vadu odstranit, doplnit chybějící nebo poskytnout přiměřenou slevu. Nelze-li vadu odstranit a brání taková vada běžnému užití delidovaného Procesoru, je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy podle těchto VOP nebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

VIII. Reklamace

1. Uplatnění práv z vadného plnění

Má-li delidovaný Procesor zjevnou nebo skrytou vadu podle čl. 7 těchto VOP, je Zákazník oprávněn ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí delidovaného Procesoru uplatnit jeho reklamaci. Reklamaci lze uplatnit pouze prostřednictvím Reklamačního formuláře.

K reklamačnímu formuláři je Zákazník povinen přiložit fakturu a zaslat Provozovateli vadný delidovaný Procesor.

Jedná-li se o podstatné vady, má Zákazník právo na výběr z jedno z následujících práv: odstranění vady delidovaného Procesoru dodáním chybějící části; oprava delidovaného Procesoru; přiměřená sleva z Ceny nebo odstoupení od Objednávky. Je-li vada nepodstatného charakteru, může Zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny. Vybrané právo sdělí Zákazník v Reklamačním formuláři, přičemž změna jeho volby bez souhlasu Provozovatele není možná.

Provozovatel vymezuje, že nepřesné nebo lehce křivé nalepení IHS není považováno za vadu delidovaného Procesoru, na jejímž základě není Zákazník oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo uplatnit právo na odstoupení. Vzhledem k lidskému faktoru není možné 100 % správné nalepení IHS a delidovaný Procesor nevykazuje vadu, pokud i vzhledem k lehce křivému nalepení IHS lze Procesor bezproblémově osadit do patice.

2. Využití záruky

Nemá-li delidovaný Procesor jakost, tj. zaručené vlastnosti a udržitelnou teplotu, ke které se Provozovatel zaručil v Certifikátu, je Zákazník oprávněn v souladu s čl. 7 těchto VOP delidovaný Procesor reklamovat prostřednictvím Reklamačního formuláře.

V rámci záruky má Zákazník právo požadovat po Provozovateli bezplatnou opravu delidovaného Procesoru včetně dodání chybějících věcí. Není-li možné delidovaný Procesor opravit, má Zákazník právo na odstoupení a vrácení zaplacené Ceny.

Zákazník k Reklamačnímu formuláři přiloží Certifikát a obdrženou fakturu.

3. Reklamační postup

Provozovatel rozhodne o reklamaci ve lhůtě tří (3) pracovních dní od okamžiku obdržení vadného Procesoru včetně požadovaných dokumentů, přičemž rozhodnutí o uznání reklamace písemně sdělí Zákazníkovi. Samotnou reklamaci je Provozovatel povinen vyřídit do třiceti (30) dnů od případného rozhodnutí o uznání reklamace.

Veškerá komunikace týkající se reklamace probíhá prostřednictvím e-mailové komunikace.

Náklady reklamace jdou k tíži Provozovatele kromě nákladů na přepravu vadného Procesoru od Zákazníka, jejichž náhradu Zákazník neuplatnil nejpozději do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, v níž je třeba vadu vytknout Zákazník bere na vědomí, že má nárok na náhradu nákladů pouze v takové výši, kterou bylo nezbytně nutné vynaložit za účelem reklamace Procesoru.

IX. Doporučení

Procesor není samostatně funkční a může vyžadovat odbornou montáž. Provozovatel doporučuje k instalaci delidovaného Procesoru vyhledat odbornou pomoc, přičemž sám nabízí možnost jeho instalace zahrnutím do Ceny. Za jakékoliv poškození, ke kterému dojde při neodborné manipulaci ze strany Zákazníka, nenese Provozovatel odpovědnost.

S delidovaným Procesorem má Zákazník zacházet šetrně a neměl by s ním nadměrně pohybovat. Při instalaci je třeba se vyvartovat použití nadměrné fyzické síly. Procesor nesmí být vystaven přímému slunci a vysokým kladným či mínusovým teplotám.

X. Zásady ochrany osobních údajů (Privacy policy)

Prohlášení

Veškeré Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem za účelem objednání Delidace, jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném a účinném znění. Zásadám zpracování a ochrany osobních údajů Provozovatelem je věnován následující dokument https://delid.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

XI. Cookies policy

Zákazník při Objednávce Delidace souhlasí s ukládáním a používáním souborů „cookies“.

Cookies jsou malé datové soubory zasílané z Internetové stránky do počítače Zákazníka nebo mobilního zařízení, které Provozovateli umožňují např. zaznamenat, jakým způsobem navštívil Internetové stránky, kdy se vrátil, které části Internetových stránek otevřel a rozpoznat, že Zákazník je již přihlášen, pokud Provozovatel obdrží žádost o otevření z jeho prohlížeče. Provozovatel používá informace získané pomocí cookies ke zhodnocení efektivity Internetových stránek, jejich administrace a analyzování trendů.

Provozovatel může při poskytnutí souhlasu zpracovávat “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

Zákazník má možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Provozní doba

Objednávky je možné uskutečnit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Provozovatel nenese odpovědnost za výpadek internetové stránky způsobený vyšší mocí, kterou Provozovatel nemohl nijak ovlivnit.

2. Řešení sporů

Vzájemné spory vzniklé z Delidace nebo v souvislosti s ní budou řešeny před soudy České republiky podle místní příslušnosti Zákazníka. Je-li Zákazník podnikatelem, sjednávají strany, že místně příslušným bude Okresní soud v Olomouci, případně Krajský soud v Ostravě.

3. Rozhodné právo a jazyk plnění

Rozhodným právem pro plnění na základě těchto VOP je právo České republiky, přičemž jako jazyk komunikace je zvolen jazyk český, případně anglický jazyk.

4. Komunikace

Komunikace je mezi stranami těchto VOP vedena pouze písemnou formou. Za písemnou komunikaci je pro účely těchto VOP považována i elektronická komunikace, tj. prostřednictvím e-mailu. VOP mohou v jednotlivých případech stanovit konkrétní možné způsoby vedení komunikace mezi stranami.

Faktury Provozovatele budou doručovány pouze prostřednictvím e-mailu stejně jako Informační e-mail či Souhlasný e-mail; Provozovatel je však oprávněn využít i jiného způsob doručování. Pro odstoupení kterékoliv ze stran je vyloučena možnost elektronické komunikace.

Strany si mohou jednotlivě dohodnout jinou formu komunikace.

XIII. Kontaktní údaje

Provozovatele lze kontaktovat na tel. čísle: [+420 607 090 686], elektronicky prostřednictvím e-mailu: [[email protected]] nebo korespondenčně na adrese: Tereza Miklová, Schweitzerova 77/15, 779 00 Olomouc.

XIV. Změna VOP

Provozovatel má právo tyto VOP změnit. Na jakoukoliv změnu těchto VOP bude Zákazník předem upozorněn.

VOP v tomto znění jsou účinné od 25. 5. 2018.